Kata Bassai Dai

Kata Heian Yodan

Entrenamiento Kata Tekki Sandan

Entrenamiento Kata Heian Godan